Harmonogram Klasyfikacji w roku szkolnym 2019/2020

HARMONOGRAM KLASYFIKACJI  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

DOTYCZY TERMIN
Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub naganną za zachowanie – I półrocze 10.12.2019r.
Klasyfikacja śródroczna 10.01.2020r.
Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub naganną za zachowanie – II półrocze 19.05.2020r.
Ustna i pisemna informacja o proponowanych ocenach wraz z oceną za zachowanie 05.06.2020r.
Termin składania zastrzeżeń 08.06.2020r.
Wpis ocen do dzienników 12.06.2020r.
Konferencja klasyfikacyjna 19.06.2020r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26.06.2020r.

 

Sukces uczniów i nauczycieli. Jesteśmy najlepsi w Żorach!

Dzięki ciężkiej pracy naszych ósmoklasistów, wsparciu rodziców oraz pełnej zaangażowania postawie nauczycieli osiągnęliśmy wysokie wyniki edukacyjne w tegorocznym egzaminie ósmoklasisty.

Wyniki egzaminów były nam już znane końcem roku szkolnego. Analizując je wiedzieliśmy, że jesteśmy dużo powyżej średniej krajowej oraz wojewódzkiej:)

Czytaj dalej

Informacja o akcji protestacyjnej od 08.04.2019 roku

W związku z trwającą akcją protestacyjną pracowników oświaty przekazuję Państwu, do wiadomości, następujące dokumenty:
-informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli (zamieszczona w związku z pismem Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4.04.2019 r.)  informacja MEN dla-rodziców w-zwiazku-ze-strajkiem-nauczycieli 
– pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego w odpowiedzi na pismo Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4.04.2019 r. Pismo ZNP do Kuratorium Oświaty
-oświadczenie Związku Miast Polskich zaaprobowane przez Prezydenta Miasta Żory Oświadczenie Związku Miast Polskich

Informuję, że jako dyrektor podjęłam działania wynikające z  zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego Zespół oraz funkcjonującego prawa. Oświadczam, że dołożę wszelkich starań, aby rzetelnie, na bieżąco informować rodziców, uczniów, organ prowadzący, organ sprawujący nadzór o możliwości zorganizowania opieki i wykonywania innych zadań, określonych w piśmie MEN na podstawie list dostarczonych przez komitet strajkowy. Jako dyrektor szkoły mam równocześnie obowiązek zapewnienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, o czym stanowią odrębne przepisy.

 

W związku z powyższym proszę o bieżące śledzenie komunikatów na stronie internetowej i w dzienniku elektronicznym.

 

 Jednocześnie informuję, iż  w nadzwyczajnych sytuacjach można skorzystać z oferty świetlic i klubów prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Żorach. Opieka w klubach i świetlicach będzie sprawowana zgodnie z harmonogramem zajęć przygotowanym przez placówki.

Dodatkowo w dniu 8 kwietnia żorskie kino odpłatnie wyemituje dwie bajki:
– godzina 10:00 “Manu. Bądź sobą”
– godzina 12:30 “Dumbo”.

 

Z poważaniem. 

Anna Ochojska-Nowak, dyrektor Zespołu

Scroll Up