DOTYCZY

TERMIN

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub naganną za zachowanie – I półrocze 11.12.2018r.
Klasyfikacja śródroczna 11.01.2019r.
Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną lub naganną za zachowanie – II półrocze 14.05.2019r.
Ustna i pisemna informacja o proponowanych ocenach wraz z oceną za zachowanie 31.05.2019r.
Termin składania zastrzeżeń 03.06.2019r.
Wpis ocen do dzienników 07.06.2019r.
Konferencja klasyfikacyjna 14.06.2019r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21.06.2019r.