Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych będzie przeprowadzany w następujących terminach:
1) stopień szkolny – 5 listopada 2018 r.,
2) stopień rejonowy – 14 stycznia 2019 r.,
3) stopień wojewódzki – 26 lutego 2019 r.

Konkurs rozpoczyna się na I, II i III stopniu o godzinie 9:00. Czas trwania konkursu 90 minut.

1. Kryteria kwalifikacji uczestników do poszczególnych stopni konkursu:
1) do I stopnia (szkolnego) przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności,
2) do II stopnia (rejonowego) kwalifikują się uczniowie – zwani dalej uczestnikami konkursu, którzy w stopniu szkolnym uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia,
3) do III stopnia (wojewódzkiego) kwalifikują się uczestnicy stopnia rejonowego,którzy na tym stopniu uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia.

2. Uczestnicy stopnia wojewódzkiego mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty:
1) laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 90 % punktów możliwych do zdobycia,
2) finalistami zostają pozostali uczestnicy zakwalifikowani do III stopnia, którzy uzyskali co najmniej 30 % punktów możliwych do zdobycia.

3. Uprawnienia laureatów oraz zasady wydawania zaświadczeń dla laureatów i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego regulują przepisy następujących aktów prawnych: Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZNIKACH:

Regulamin 2018_2019

Zakres wiedzy i umiejętności