Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych będzie przeprowadzany w następujących terminach:

1) stopień szkolny – 6 listopada 2019 r.,
2) stopień rejonowy – 10 stycznia 2020 r.,
3) stopień wojewódzki – 28 lutego 2020 r.

Konkurs na I stopniu rozpoczyna się o godzinie 9:00 natomiast na II i III stopniu o godzinie 11:00. Czas trwania konkursu 90 minut.

1.Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych obejmuje i poszerza treści podstawy programowej ww. przedmiotu.

2. Kryteria kwalifikacji uczestników do poszczególnych stopni konkursu:
1) do I stopnia(szkolnego) przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności,
2) do II stopnia(rejonowego) kwalifikują się uczniowie–zwani dalej uczestnikami konkursu, którzy w stopniu szkolnym uzyskają co najmniej 85%punktów możliwych do zdobycia,
3) do III stopnia(wojewódzkiego) kwalifikują się uczestnicy stopnia rejonowego, którzy na tym stopniu uzyskają co najmniej85%punktów możliwych do zdobycia.
3. Uczestnicy stopnia wojewódzkiego mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty:
1) laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 90 % punktów możliwych do zdobycia,
2) finalistami zostają pozostali uczestnicy zakwalifikowani do III stopnia, którzy uzyskali co najmniej 30 % punktów możliwych do zdobycia.
4. Uprawnienia laureatów oraz zasady wydawania zaświadczeń dla laureatów i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego1.Uprawnienia laureatów regulują przepisy następujących aktów prawnych: Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r. poz. 1481), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148ze zm.).
Laureat danego konkursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabycie określonych uprawnień, wydane przez Śląskiego Kuratora Oświaty zgodnie z § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13 poz.125 ze zm.).

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZNIKACH:

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/09/ramowy-regulamin-wkp-jezyk-angielski.pdf

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/09/zalaczniki_do_ramowego_regulaminu-jezyk-angielski.pdf