Nauczyciel plastyki Małgorzata Hanslik zaprasza uczniów do wzięcia udziału
w konkursach plastycznych:

Wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich”

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży klas O-VIII ze szkół województwa śląskiego. Tematyka prac konkursowych związana jest z setną rocznicą Powstań Śląskich.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę plastyczną formatu A-4 wykonaną dowolną techniką płaską np. malarstwo, rysunek, grafika, collage.
Prace powinny być wykonane samodzielnie. Wraz z pracą należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (kartę należy nakleić na odwrocie pracy).

Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
I grupa – klasy 0-III
II grupa – klasy IV-VI
III grupa – klasy VII-VIII

Prace konkursowe należy dostarczyć do nauczyciela plastyki do 4 października 2019r.

W konkursie przewidziane są nagrody i wyróżnienia dla uczestników w każdej grupie wiekowej.

Adres strony:   http://www.rok.czestochowa.pl/events.php?GroupId=1&ItemId=739

 

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Cztery pory roku w oczach dziecka- wakacyjne wspomnienia”

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Słupsku zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego do udziału w piątej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Cztery pory roku w oczach dziecka”. Tematem tegorocznej edycji są WAKACYJNE WSPOMNIENIA.

Technika wykonania prac: dowolna plastyczna płaska (preferowane techniki plastyczne to: rysunek
i malarstwo – kredki, farby plakatowe, akwarele, farby olejne, pastele sucha i olejna).

Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora zgodnie z wytycznymi podanymi w regulaminie konkursu.

Organizatorzy proszą opiekunów o dołączenie do zestawu prac wypełnionej karty zgłoszenia z wykazem autorów prac, dokładnym adresem placówki, nr. tel. fax, e-mail, pieczęcią i podpisem nauczyciela w pełnym brzmieniu wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci – uczestników konkursu, podpisanymi przez rodziców/opiekunów prawnych oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych nauczycieli opiekunów.

Prace
Z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY „Cztery pory roku w czach dziecka- wszystko, co z wiosną, latem,jesienią, zimą związane- moje wakacyjne wspomnienia”.

Prace konkursowe należy dostarczyć do nauczyciela plastyki do 27 września 2019r.
Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac na konkurs.

Dla autorów najlepszych prac organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.

Adres strony:  http://konkursydladzieci.eu/zobacz/v-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-ph-pory-roku-oczach-dziecka-wakacyjne-wspomnienia/

 

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”

Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno – kulturowe dziedzictwo.
Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk, różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat. Uczniowie wszystkich typów
szkół ( z wyjątkiem uczniów szkół plastycznych), podopieczni placówek wychowania
pozaszkolnego, klubów, świetlic, domów kultury.
Prace oceniane będą w kategoriach: 7 – 10 lat, 11 – 13 lat, 14 – 16 lat, 17 – 19 lat.
Charakter konkursu indywidualny – prace grupowe nie będą oceniane.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
Technika wykonania prac – malarstwo, pastel i inne płaskie techniki barwne ( z wyjątkiem
technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe, np. kasze, ryż, plastelina, bibuła.

Format prac – A3 ( 297mm x 420 mm ) i A2 ( 420mm x 594mm ). Prace w innym
formacie nie będą podlegały ocenie. Prosimy o nie oprawianie prac.
Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie czytelnie wypełnioną metryczką- kartą
zgłoszenia zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, telefon i e-mail instytucji
patronującej, imię i nazwisko opiekuna artystycznego. Przyjmujemy zgłoszenia
indywidualne.
Prace konkursowe należy dostarczyć do nauczyciela plastyki do 12 października 2019r.

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną do dnia 25 listopada 2019 r. na stronie
internetowej Domu Kultury w Łapach: http://dklapy.pl/rzeka
Adres strony:  http://konkursydladzieci.eu/zobacz/3-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-rzeka-dziedzictwo-natury-kultury-tradycji/

 

XVII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Tęczowy kalendarz”

Już po raz siedemnasty Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach ma zaszczyt zaprosić młodych twórców do udziału w konkursie, którego ideą  jest stworzenie kalendarza ilustrowanego pracami dzieci. Organizatorzy mają nadzieję, że będzie on najciekawszy ze wszystkich dotychczasowych. Jak zawsze proszą o pasję i artystyczne wizje przelane na papier w sposób, który nas zaskoczy i oczaruje.

Idea stworzenia kalendarza ilustrowanego pracami dzieci zarówno z różnych zakątków Świata, jak i kręgów kulturowych, sprawdza się wyjątkowo dobrze. Prace są odmienne technicznie, stylistycznie i w bardzo oryginalny sposób ilustrują różnorodność etniczną i tradycje charakterystyczne dla danych krajów przez pryzmat zmieniających się pór roku.

Tematyka prac:

Marzenia, przygody i przeżycia związane ze zmianami pór roku przedstawione za pomocą plastycznych środków wyrazu.

Praca powinna być ilustracją  jednego z dwunastu miesięcy roku.

Prace zbiorowe nie będą dopuszczane do konkursu.

Wiek uczestników: 6-19 lat

Technika:

– malarstwo (z wyłączeniem malarstwa na szkle oraz batiku),
– pastel,
– inne płaskie i trwałe techniki barwne (z wyłączeniem fotografii).

Format:

– A3 (42 x 29,7 cm) lub A2 (42 x 59,4cm) – w układzie poziomym

Prace na konkurs można zgłaszać również indywidualnie, bez udziału nauczyciela.

Prace należy opisać wg wzoru podanego w regulaminie

Prace konkursowe należy dostarczyć do nauczyciela plastyki do 25 października 2019r.

 

Adres strony:  http://konkursydladzieci.eu/zobacz/xvii-miedzynarodowy-konkurs-plastyczny-teczowy-kalendarz/

 

ŚWIAT WARTOŚCI OCZAMI DZIECKA I OSOBY DOROSŁEJ – ogólnopolski konkurs plastyczny

 

Stowarzyszenie od serca „Faustynka” zaprasza dzieci w wieku 5-12 lat oraz osoby dorosłe do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

Temat konkursu: „Świat wartości oczami dziecka i osoby dorosłej”
Podtematy: dobro, wiara, rodzina.

Technika wykonania prac: dowolna plastyczna
Format pracy A3
Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace płaskie.

Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę.

Z jednej placówki można nadesłać do 7 prac.

Kryteria oceny:
samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

Prace konkursowe należy dostarczyć do nauczyciela plastyki do 4 października 2019r.

Adres stronyhttp://konkursydladzieci.eu/zobacz/swiat-wartosci-oczami-dziecka-i-osoby-doroslej-ogolnopolski-konkurs-plastyczny/ \

 

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „GRAFIKA 2019″

 

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod akacją” w Lublinie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół plastycznych) do udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym GRAFIKA 2019

Tematyka prac dowolna, format prac dowolny.
Technika wykonania prac: monotypia, sucha igła, litografia, linoryt, papieroryt, gipsoryt, drzeworyt, staloryt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, mezzotinta

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

Każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa), imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana, nazwa i adres (telefon, fax, e-mail) szkoły.

Prace konkursowe należy dostarczyć do nauczyciela plastyki do 14 października 2019r.

Do zestawu prac należy dołączyć listę autorów z podziałem na grupy wiekowe i techniki. Na opakowaniu wpisać nazwę konkursu i województwa.

Adres stronyhttp://konkursydladzieci.eu/zobacz/ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-i-mlodziezy-grafika-2019/