Drodzy Rodzice,

Pełni obaw i niepewności przystępujemy do kontynuacji nauczania zdalnego, które ogłoszone zostało do dnia 29 listopada. Nie mamy dodatkowych informacji czy sytuacja będzie się przedłużać, w związku z tym, chcielibyśmy zorganizować pracę na najbliższy czas oraz przypomnieć najważniejsze informacje.

Kształcenia na odległość w naszej szkole planujemy zorganizować w następujący sposób:

Zmodyfikowany zostanie plan lekcji dla każdej klasy (pojawi się na stronie naszej szkoły oraz w e-dzienniku najpóźniej 8 listopada). Chcielibyśmy przeprowadzać naukę w blokach przedmiotowych, tak aby zoptymalizować organizację pracy uczniów oraz zminimalizować czas spędzany przed komputerem.

Będziemy nadal pracować poprzez platformę Google Suite Classroom dla Szkół i Uczelni – jest to narzędzie poprzez, które organizować będziemy lekcje.
Przypominamy, że na tej platformie zamieszczane będą lekcje z poszczególnych przedmiotów (nauczyciele będą w nich zamieszczać zadania, ćwiczenia, linki do materiałów edukacyjnych itp.).
Będą więc Państwo mieli w jednym miejscu uporządkowany wgląd do lekcji, ćwiczeń i zadań, które dzieci mają zrobić.
Poprzez platformę prowadzone będą wideokonferencje.
Do wideokonferencji niezbędne jest posiadanie połączenia internetowego, komputera z kamerką i mikrofonem bądź smartfonu (duża część uczniów naszej szkoły korzysta właśnie ze smartfonów).
W sytuacji nagłych problemów technicznych, które mogą pojawić się ze strony szkoły (np. brak połączenia nauczyciela przez Meet) postaramy się jak najszybciej poinformować uczniów o zaistniałej sytuacji i przekazać wskazówki do samodzielnej pracy.

Nowe regulacje prawne zobowiązują szkoły do kontynuowania realizacji podstawy programowej, dlatego prosimy Państwa o mobilizację i dopilnowanie dzieci w realizacji obowiązku szkolnego. W przypadku obecności ucznia na lekcjach on-line w dzienniku szkolnym odnotowana będzie obecność symbolem „nz”, a w przypadku gdy dziecko nie będzie obecne na lekcji odnotowana będzie nieobecność, którą należy usprawiedliwić.

Nadal będziemy się z Państwem kontaktować przez e-dziennik – dlatego prosimy o codzienne logowanie się na dziennik, odczytywanie wiadomości czy też zmian w planie lekcji (np. z powodu nieobecności nauczyciela).

Informujemy, że jesteśmy do Państwa dyspozycji i dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Państwu w logowaniach, trudnościach sprzętowych, a w dalszej konsekwencji w rozwiązywaniu problemów związanych z nauczaniem na odległość.
O wszelkich trudnościach prosimy informować nas na bieżąco poprzez wychowawców, pedagoga, dyrekcję (poprzez e-dziennik lub kontakt telefoniczny ze szkołą).

Po raz kolejny napotykamy na znaczne trudności w procesie edukacji. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest dla Państwa trudna. Z naszej strony deklarujemy pomoc, wsparcie w razie potrzeby. Szukamy jak najmniej obciążających Państwa rozwiązań, równocześnie wiemy, że bez Państwa współpracy nie uda nam się efektywnie prowadzić nauczania. Dlatego prosimy o współpracę, przekazywanie nam uwag, trudności.
Doświadczenia z poprzedniego okresu nauki zdalnej determinują wprowadzenie modyfikacji i nieco innych rozwiązań tak, aby nauka była efektywniejsza. O wypracowanych przez Radę Pedagogiczną zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.
Nie możemy pozwolić na „przespanie” okresu nauki zdalnej, gdyż w naszym przekonaniu będzie to miało ogromne skutki edukacyjne w przyszłości.

Przekazujemy i przypominamy podstawowe informacje nt. nauki zdalnej. Dodajmy również nowe rozwiązania w związku ze zmianami prawnymi.

ZASADY dotyczące sposobu i trybu realizacji zadań oświatowych:

1) Zajęcia dydaktyczne, wychowawczo-profilaktyczne, związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, indywidualną ścieżką kształcenia, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, konsultacje indywidualne realizowane będą z wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.

2) Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zorganizowane będzie nauczanie zdalne w szkole. W takie sytuacji konieczny jest wniosek rodzica.

3) Główną platformą do pracy ucznia z nauczycielem będzie „Google Suite Classroom dla Szkół i Uczelni”, do których otrzymaliście Państwo dostępy.

4) Nauczyciel zakłada grupę z danego przedmiotu, obejmującą całą klasę, część uczniów klasy, a także może realizować zajęcia międzyoddziałowo, w zespole klasowym lub indywidualnie z uczniem. Państwa dzieciom wyświetlą się tylko te lekcje i zajęcia, w których uczeń powinien uczestniczyć.

5) Wymiana wiadomości pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 6 a Państwem następuje poprzez korespondencję w e-dziennik tak, jak to miało miejsce dotychczas.

6) Na okres wskazany w komunikatach MEN został ustalony harmonogram zajęć, gdzie zajęcia dydaktyczne zostały połączone w bloki przedmiotowe. Oznacza to, że zgodnie ze wskazaniem planu lekcji nauczyciel przedmiotu jest dostępny dla ucznia oraz jego rodziców celem umożliwienia konsultacji. Zmieniony plan lekcji zamieszczono na stronie internetowej szkoły oraz w e-dzienniku.

7) Celem zaproponowanego rozwiązania jest przede wszystkim umożliwienie uczniom samodzielnej pracy, bez wsparcia rodzica lub zminimalizowania zaangażowania opiekunów.

8) Zaplanowano prowadzenie zajęć dydaktycznych z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, pozostawiając gotowość nauczyciela, by rozmawiać z uczniem o tym, co jest trudne, reagować na impulsy z ich strony lub zasygnalizowaną potrzebę.

9) O wyborze metody i techniki kształcenia decyduje nauczyciel, uwzględniając możliwości techniczne własne oraz uczniów. Nauczyciel może zweryfikować metody i techniki pracy zdalnej, uwzględniając uwagi i wnioski uczniów i ich rodziców (np. kłopoty techniczne, kłopoty z internetem).

10) Dodatkowo, poza zajęciami prowadzonymi na platformie Google Suite szkoła umożliwi uczniom klas VIII konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia, z których odbędą się egzaminy. Konsultacje mogą być przeprowadzane na terenie szkoły indywidualnie lub w grupach do 5 osób. O chęci uczestnictwa w konsultacjach należy poinformować nauczyciela przez e-dziennik.

11) Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, bibliotekarz realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, program wychowawczo-profilaktyczny, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w zakresie możliwym w formie zdalnej.

12) Liczba zadań do wykonania dla ucznia powinna uwzględniać przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia. Liczba zadań powinna być możliwa do realizacji, adekwatna do podstawy programowej i możliwa do weryfikacji.

13) Nauczyciel będzie monitorował i kontrolował realizację zadań, ustalając termin z uczniami, podając formy oraz sposoby weryfikowania wiedzy.

14) Nauczyciel będzie weryfikował wiedzę poprzez ocenę prac uczniowskich.

15) Świetlica szkolna prowadzić będzie działalność opiekuńczą dla dzieci klas I-III osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

16) Olimpiady, turnieje i konkursy przeprowadzone zostaną zgodnie z harmonogramem, na terenie szkoły, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

By wszystko to co jest przed nami udało się wykonać jak najlepiej, potrzebujemy Państwa wsparcia i współdziałania:
– Bądźcie z nami w kontakcie i jeśli wystąpią jakiekolwiek trudności, piszcie i mówcie nam o tym;
– Organizujcie dzieciom warunki do pracy, ale pozwólcie im, by samodzielnie pracowali – nawet jeśli ma to trwać dłużej niż z Waszą pomocą;
– Motywujcie dzieci do pracy, niech wkładają wysiłek w to co robią, jeśli pojawi się problem ze zbyt dużym lub zbyt małym obciążeniem zadaniami powiedzcie nam o tym;
– Bądźcie wobec siebie uczciwi – oceniając zadania domowe Waszych dzieci wierzymy, że to są prace wykonane przez nich.

W sytuacji, gdy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, pytania czy nieścisłości, prosimy o kontakt z wychowawcą swojego dziecka za pośrednictwem wiadomości w e-dzienniku lub pod telefonem służbowym placówki: 605-840-634.

Zapraszamy również do odwiedzania strony Zespołu www.zsp6.zory.pl.

 

Dyrekcja