Zajęcia świetlicowe są organizowane zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględnia święta i uroczystości roku kalendarzowego oraz założenia programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły.

Zajęcia są prowadzone zgodnie z tygodniowymi kręgami tematycznymi a realizowane poprzez:

 • pogadanki i zabawy rozwijające fantazję, zainteresowania uczniów oraz umiejętność wypowiada się,
 • gry i zabawy interakcyjne sprzyjające integracji grupy,
 • zajęcia plastyczno-techniczne,
 • zajęcia z elementami muzykoterapii,
 • zajęcia czytelnicze,
 • zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym,
 • zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek i filmów),
 • zagadki i łamigłówki.

Harmonogram zajęć:

 • zajęcia obowiązkowe na dywanie lub przy stolikach, w czasie których realizowane są założenia wynikające z planu pracy; 
 • zajęcia wg zainteresowań i upodobań dzieci.

Podczas przebywania w świetlicy dzieci mają możliwość zjedzenia posiłku przyniesionego z domu. Uczniowie mają możliwość odrabiania zadań domowych, jednak z uwagi na czynniki lokalowe i dużą liczbę dzieci – warunki ku temu nie są komfortowe.

Główne zadania pracy wychowawczej:

 • bezpieczeństwo uczniów,
 • promocja zdrowia,
 • kształtowanie nawyków kultury osobistej,
 • przysposobienie społeczne i szkolne,
 • profilaktyka uzależnień,
 • tradycje narodowe i ludowe,
 • kształtowanie nawyku ochrony środowiska,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 • rozwijanie wyobraźni, aktywności twórczej i zdolności manualnych wychowanków.