Deklaracja dostępności cyfrowej

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Żorach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Żorach tj. www.zsp6.zory.pl

Data publikacji strony internetowej: 31 sierpnia 2015 roku . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 6 marzec 2020 roku.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia:

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, prezentacje, arkusze kalkulacyjne, filmy opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 23 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Raczek, sp6zory@poczta.onet.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 43 42 457, 605-840-634. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Deklaracja dostępności architektonicznej

 1. Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Żorach położony przy ul. Pszczyńskiej 81, w którym mieszczą się poszczególne komórki organizacyjne nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania.
 2. Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych.
 3. Korytarze, schody oraz winda znajdujące się w ww. budynku są ogólnodostępne, odpowiednio oznakowane.
 4. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne, pracownicy portierni).
 5. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy portierni).
 6. W pobliżu wymienionych lokalizacji na parkingach publicznych znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych.
 7. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

Deklaracja dostępności informacyjno-komunikacyjnej

 1. Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego.
 2. Zapewnienie komunikacji z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Żorach na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik wychodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika portierni o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.